Търсене
Начало » Обяви » Търгове
27 август 2018

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Владислав Варненчик‟, Западна промишлена зона - 27.08.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на чл.93, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, при община Варна обявява:

„КАРИО‟ ООД  

за спечелил  публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Владислав Варненчик‟, Западна промишлена зона (ЗПЗ), представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4510.574 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и десет.петстотин седемдесет и четири), с площ 185 (сто осемдесет и пет) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.4510.576, ПИ 10135.4510.573, ПИ 10135.4510.578 и ПИ 10135.4510.575,  предмет на Акт за частна общинска собственост №9438/14.03.2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на чл.93, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, при община Варна обявява:

„КАРИО‟ ООД  

за спечелил  публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Владислав Варненчик‟, Западна промишлена зона (ЗПЗ), представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4510.575 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и десет.петстотин седемдесет и пет), с площ 364 (триста шестдесет и четири) кв.м., при граници на имота: 10135.4510.576, ПИ 10135.4510.574 и ПИ 10135.4510.578,  предмет на Акт за частна общинска собственост №9439/14.03.2017г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.