Търсене
Начало » Обяви » Търгове
24 август 2018

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба имот – частна общинска собственост, находящи се в село Тополи, ул. „Стоян Купенов‟ №2А - 24.08.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на чл.93, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, при община Варна обявява:

 НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ

за спечелил  публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, община Варна, село Тополи, ул. „Стоян Купенов‟ №2А, представляващ поземлен имот с идентификатор 72709.501.752 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и едно.седемстотин петдесет и две),  кв.22 (двадесет и две), с площ 450 (четиристотин и петдесет) кв.м., при граници на имота: ПИ 72709.501.544, ПИ 72709.501.983, ПИ 72709.501.543, ПИ 72709.501.986 и ПИ 72709.501.753,  предмет на Акт за частна общинска собственост №9597/25.08.2017г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.