Търсене
Начало » Обяви » Търгове
24 август 2018

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба имот – частна общинска собственост, находящи се в град Варна, район „Аспарухово‟, С.О. „Боровец-юг‟ - 24.08.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на чл.93, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, при община Варна обявява:

 НИКОЛАЙ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ

за спечелил  публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово‟, С.О. „Боровец-юг‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5403.195 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.сто деветдесет и пет), с площ 549 (петстотин четиридесет и девет) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.5403.9725, ПИ 10135.5403.194, ПИ 10135.5403.207, ПИ 10135.5403.206, ПИ 10135.5403.205 и 10135.5403.196, предмет на Акт за частна общинска собственост №8896/14.03.2016г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.