Търсене
Начало » Обяви » Търгове
24 август 2018

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба имот – частна общинска собственост, находящи се в град Варна, район „Одесос‟, ул. „Гоце Делчев‟ №61 - 24.08.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на чл.93, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, при община Варна обявява:

„БИЛД 2004‟ ООД  

за спечелил  публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Одесос‟, ул. „Гоце Делчев‟ №61, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1026.371 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда и двадесет и шест.триста седемдесет и едно), с площ 205 (двеста двадесет и пет) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.1026.183, ПИ 10135.1026.192, ПИ 10135.1026.191, ПИ 10135.1026.190, ПИ 10135.1026.184 и ПИ 10135.1026.182,  предмет на Акт за частна общинска собственост №8057/20.11.2014г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.