Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
08 август 2018

Съобщение на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за 262 кв.м. ид. части от ПИ ид. № 10135.2526.487 по КККР на гр. Варна, Район „Приморски“- 08.08.2018 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

       Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Областна администрация – Варна, Държавно горско стопанство - поделение Варна, Община Варна и на всички заинтересовани лица, че: 

       По заявление вх. № АУ 072297 ВН /23.07.2018г. на Община Варна от Владимир Павлов, чрез пълном. адв. Галина Цанкова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за 262 кв.м. ид. части от ПИ ид. № 10135.2526.487 с обща площ 345 кв.м. 526.487 (по ПНИ на м.“Св. Никола) ч. 426 ( стари имотни граници по ПКП към ПНИ) ≡ ч. гора без номер ( КП на м.“Св.Никола и Акчелар“ – 1977г.) ≡ ч.101  ( по КП „Крайбрежието“ 1956г.) ≡ ч.1242 (по КП на м.“Лозята“ 1936г.) по КККР на гр. Варна, Район „Приморски“, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на Началника на СГКК – Варна.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.