Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
10 август 2018

Община Варна обявява конкурс за за възлагане управлението и предоставянето на социалната услуга «Център за социална рехабилитация и интеграция» за деца с множество увреждания с капацитет 30 места – делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на Община Варна - 10.08.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Социална програма - Приложение 16, приета с Решение № 1066-4 т.2.2 „Социална програма“ за 2018 година от Протокол № 26 от заседание на Общински съвет – Варна, проведено на 31.01.2018г., както и заповед № 2675 от 23.07.2018г., Кметът на община Варна ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението и предоставянето на социалната услуга «Център за социална рехабилитация и интеграция» за деца с множество увреждания с капацитет 30 места – делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на Община Варна.

  1.    Условия за участие:

1.1   В конкурса могат да участват български физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и такива с нестопанска цел, физически и юридически лица от държавите – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, регистрирани като търговци, съгласно националното си законодателство.

1.2 Кандидатите трябва да бъдат вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане и да притежават удостоверение за предоставяне на социалната услуга.

1.3 Кандидатите трябва да притежават лиценз, издаден от председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

2.  Изисквания към кандидатите:

2.1 Опит в сферата на предоставяне на социални услуги /период на предоставяне на този вид дейност – минимум 3 години/;

2.2 Да стопанисва подходящи помещения за предоставяне на социалната услуга, които да съответстват на целите и функциите на услугата, да отговаря на критериите и стандартите в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и на Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „център за социална рехабилитация и интеграция“; да има техническо оборудване.

2.3 В конкурса не може да участва кандидат, който:

 - е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;

 -  се намира в ликвидация;

 -   е лишен от право да упражнява търговска дейност;

 -   има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

 -   е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран;

2.4 Наличие на работен капацитет и квалификация на кадрите.

2.5 Всеки кандидат е длъжен да информира писмено Община Варна за промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса.

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга «Център за социална рехабилитация и интеграция» за деца с множество увреждания.

3.1 Изпълнителят-доставчик на социалната услуга следва да организира дейността на Центъра за срок от три години.

"Център за социална рехабилитация и интеграция" е форма на почасова подкрепа на деца, свързана с извършване на рехабилитация, социални и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

В Програмата за развитие на социалната услуга следва да се заложат дейности, свързани с изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване и мобилна работа, имайки предвид нуждите на потребителите.

Основна цел при предоставяне на социалната услуга е създаване на възможности за достоен и пълноценен начин на живот, подпомагане социалната интеграция на децата с множество увреждания чрез използване на индивидуалния им потенциал.

3.2 Социалната услуга «Център за социална рехабилитация и интеграция» за деца с множество увреждания следва да бъде насочена към социална работа и консултации на потребителите, свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти.

3.3 Социалната услуга «Център за социална рехабилитация и интеграция» за деца с множество увреждания с капацитет 30 места – делегирана от държавата дейност е с годишен стандарт за едно лице – 3 000 лв. /в т.ч. средства за персонал и издръжка/.

3.4 Предоставяната услуга следва да отговаря на регламентите в Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „център за социална рехабилитация и интеграция“, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца и други нормативни документи, свързани с предоставянето на социалната услуга.

Целева група са деца с множество увреждания.  

4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.

4.1 Бюджетът се формира според установените в съответната финансова година единни стандарти за делегирани от държавата дейности.

4.2 Финансовото участие от страна на Община Варна се изразява в предоставяне на парични средства, съобразно субсидията от Републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за делегираните от държавата дейности за социалната услуга „център за социална рехабилитация и интеграция“. Общината ще предоставя на доставчика целия размер на финансовите средства, съставляващи финансовия стандарт за съответните делегирани от държавата дейности, в рамките на сроковете, в които се осъществява предоставянето на субсидиите от държавния бюджет, съгласно сключен договор.

4.3 Финансирането за всяка следваща година от действието на договора при промяна на единния стандарт ще се урежда с анекс, съгласно Решение на Министерски съвет за делегирани от държавата дейности.

4.4 Непредоставянето на средствата от държавния бюджет за издръжка на „център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца с множество увреждания освобождава общината от отговорност за финансиране.

5. Документи за участие.

5.1 Удостоверение за вписване в регистъра към Агенцията за социално подпомагане –копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата.

5.2 Лиценз, издаден от председателя на Държавната агенция за закрила на детето–копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата.

5.3 Препис от решение за съдебна регистрация (копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата) и удостоверение за актуално състояние (оригинал) на кандидата, издадено след датата на обявяване на конкурса. Ако кандидатът е регистриран по Търговския закон е достатъчно посочване на неговия ЕИК по смисъла на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър (копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата).

5.4 Удостоверение, че доставчикът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност (оригинал).

5.5 Регистрацията по ЗДДС (ако е приложимо) - копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата.

5.6 Индивидуален регистрационен номер на обекта от Регистъра на обектите с обществено предназначение, съгласно Наредба № 9 от 2005 година за условията и реда за създаване  и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от Регионалните здравни инспекции /копие, подписано и подпечатано за вярност от кандидата/.

5.7 Автореференция за досегашната работа на кандидати - доставчици на социални услуги, в това число списък с темите на проектите, които са реализирали с описание за устойчивост и привлечени средства.

5.8 Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за предходната година (копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата).

5.9  Удостоверения от съответните компетентни органи за:

а/ наличие/липса на задължения пред НАП – издадено след датата на обявлението (оригинал);

б/ наличие/липса на изпълнителни дела – издадено след датата на обявлението (оригинал), включително удостоверение от Камара на частните съдебни изпълнители (оригинал);

в/ наличие/липса на задължения пред Община Варна – издадено след датата на обявлението (оригинал);

5.10 Детайлизирана Програма за развитие на социалната услуга «Център за социална рехабилитация и интеграция» за деца с множество увреждания, която да включва:

  • описание на видовете дейности за осъществяване на социалната услуга;
  • график на дейностите;
  • разпределение на бюджетните средства;                                                                    
  • участие на партньори и подизпълнители за изпълнение на програмата;
  • стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете;
  • личен принос на кандидата;
    • други характеристики или предложения.

5.11 Списък с работния капацитет (техническо оборудване и персонал) на кандидата и квалификация на кадрите.

5.12 Информация за материалната база, с която разполага кандидатът, необходима за цялостното и качествено предоставяне на услугата /документи, доказващи правото на ползване, както и кратко описание на имота/.

5.13 Доказателства за търговската репутация на кандидата – минимум 2 референции, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги.

6. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите представят документите в два екземпляра / оригинал и копие/ до 16.00 ч. на 24.09.2018 г., в общ запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Община Варна. Върху плика кандидатът посочва наименованието на конкурса, адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес.

7. Време и начин за провеждане на конкурса.      

Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината, включваща представители на общинска администрация, Общински съвет - Варна, представители на Агенцията за социално подпомагане.

На 26.09.2018г. от 9,00ч. комисията разглежда представените от кандидатите документи, оценява и класира Програмите за  развитие на социалната услуга «Център за социална рехабилитация и интеграция» за деца с множество увреждания с капацитет 30 места – делегирана от държавата дейност, изготвя протоколи за допускане и класиране на кандидатите и определя спечелилия конкурса кандидат.

8. Начин на оценяване.

8.1 Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Кандидът, който не отговаря на изискванията за участие и който не представи всички изискуеми документи, не се допуска до участие.

8.2 Допуснатите кандидати ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

8.2.1 Съответствие на кандидата с предварително обявените условия, свързани с характеристиката и спецификата на предоставяната социална услуга „център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца с множество увреждания – максимален брой точки 15;

8.2.1.1 Адекватност и съдържание на представената в проектното предложение информация - максимален брой точки – 5;

8.2.1.2 Оценка на материална база за представяне на услугата - максимален брой точки – 5;

8.2.1.3 Оценка на оборудването за представяне на услугата - максимален брой точки – 5;

8.2.2  Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги – максимален брой точки 20;

8.2.2.1  Брой години опит в предоставяне на социални услуги – максимален брой точки – 5;

8.2.2.2 Брой години в предоставянето на социална услуга, предмет на настоящия конкурс – максимален брой точки – 10;

8.2.2.3 Опит в изграждането на партньорства с местните власти, НПО и други организации и институции – максимален брой точки  - 5

8.2.3.      Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – максимален брой точки 15.

8.2.3.1 Организационна структура и разпределение на персонала в съответствие с Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги – максимален брой точки  5;

8.2.3.2 Квалификация на персонала, доказана със съответните документи – максимален брой точки  5;

8.2.3.3 Програма за преквалификация, подбор, развитие и обучение на персонала – максимален брой точки   5;

8.2.4        Финансова стабилност на кандидата – максимален брой точки 10.

8.2.4.1 Положителен финансов резултат, виден от Отчета за приходите и разходите с липса на задължения към финансови предприятия - максимален брой точки  5.

8.2.4.2 Възможност за привличане на допълнителни средства  за предоставяне на социалната услуга, предмет на конкурса  – максимален брой точки  5.

8.2.5        Представена от кандидата Програма за развитие на социалните услуги – максимален брой точки 25.

8.2.5.1       Цели на предлаганата услуга  - максимален брой точки 5;

8.2.5.2Очаквани резултати и изисквания към качеството на предлаганата социална услуга – максимален брой точки 5;

8.2.5.3   Подробно описание и график на дейностите  – максимален брой точки  10;

8.2.5.4   Организационна структура на екипа и оперативно управление с отговорности на персонала – максимален брой точки 5;

8.2.6        Разпределение на бюджетните средства по целесъобразност и в съответствие с дейностите – максимален брой точки 15.

8.2.6.1. Оптимална разбивка на разходите с подробна обосновка в рамките на предварително обявения бюджет, съобразно действащия стандарт за издръжка – максимален брой точки  10;

8.2.6.2. Организационна структура за оперативно и финансово управление, съответстваща на предложената програма с възможности за осъществяване на услугите – максимален брой точки  5;

8.3  Всеки член от комисията поставя индивидуални оценки, като крайния резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове. Кандидатите ще се класират по броя на точките, като максималният общ брой точки е 100. На първо място комисията определя кандидата с най-много точки, който ще бъде поканен за подписване на Договор с Кмета на Общината.

9. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса.

9.1 Въз основа на протокола от заседанието на комисията, Кметът на Общината в 3-дневен срок след провеждане на конкурса издава заповед, за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

9.2 Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него кандидати в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

9.3 Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

9.4 Въз основа на заповедта за определяне на класирането на кандидатите, Кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място.

9.5 Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне.

Заповедта на Кмета на Общината за обявяване на конкурс за предоставяне на социалната услуга «Център за социална рехабилитация и интеграция» за деца с множество увреждания с капацитет 30 места – делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на Община Варна, кандидатите могат да получат в стая № 1302 на Община Варна – тел. 052/820-544 /Ивелина Кирилова/.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.