Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
03 август 2018

Община Варна обявява конкурс за длъжността Директор на регионален исторически музей – Варна при община Варна - 03.08.2018 г.

О Б Щ И Н А  В А Р Н А

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с чл.9, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и Заповед №2779/01.08.2018 г. на Кмета на Община Варна,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВАРНА 

при Община Варна

 

І. Изисквания за длъжността

1. Минимални изисквания:

а)Образование - висше, образователно-квалификационна степен „Магистър";

б)Професионално направление - „история и археология“; социология, антропология и науки за културата;

в)Професионален опит - 5 години в професионалното направление;

г)Да притежава организационни умения, управленска, стратегическа и лидерска компетентност, адаптивност, комуникативност и умения за работа в екип.

2. Като предимство се счита:

а)Присъдени научни степени;

б)Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

в)Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;

г)Чуждоезикова подготовка;

д)Добра компютърна грамотност;

3.Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

-Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

-Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Регионален исторически музей – Варна;

-Да познават и прилагат нормативната уредба в музейното дело и опазване на културното наследство, както и други нормативни актове свързани с организацията на дейността и управлението на музея;

-Способност да прилагат иновационни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

 

ІІ. Характер на работа:

1.Организира и ръководи цялостната дейност на РИМ-Варна в рамките на определените му пълномощия и го представлява.

2.Извършва разпоредителни действия с кредита по бюджета на РИМ–Варна и с приходите, реализирани от други дейности, дарения, помощи, завещания.

3.Анализира, планира и отчита дейността на РИМ-Варна пред общинската администрация, а в методическо отношение пред Министерството на културата.

4.Създава условия за ефективното реализиране на функциите на РИМ-Варна, осъществява контрол над дейността на отделите и служителите и полага грижи за повишаване на квалификацията им.

5. Контролира и отговаря за спазването на нормативните документи, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета на РИМ-Варна.

6.Отговаря и контролира спазването на вътрешния ред в отделите и експозициите на РИМ-Варна, опазването на предоставената за ползване собственост, управлението и стопанисването на музейното имущество, музейните фондове, ефективното, целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства и спазването на финансовата дисциплина.

7.Контролира и отговаря за изпълнението на нормативните документи в областта на музейното дело, отчетността и опазването на движимите културни ценности, съхранявани в РИМ-Варна.

8.Сключва и прекратява трудовите договори със специалистите, работниците и помощно-обслужващия персонал на РИМ-Варна, контролира спазването на трудовата дисциплина.

9.Изпълнява задачи, възложени му с административни актове от кмета на община Варна и в методическо отношение от министъра на културата.

 

IIІ. Начин на провеждане на конкурса

1.Защита на концепция за развитието на Регионален исторически музей - Варна, 2018г.- 2023г., подробно разработена за първата от тях.

2.Събеседване

 

IV. Необходими документи за участие в конкурса

1.Заявление за участие;

2.Документ за самоличност (копие);

3.Документи, удостоверяващи професионалния опит - трудова, служебна или осигурителна книжка (копие);

4.Професионална автобиография;

5.Документ за завършено образование (копие);

6.Копие от документи, ако кандидатът притежава такива за научно звание или научна степен, професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език (копия);

7.Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца);

8.Концепция за развитието на Регионален исторически музей - Варна, 2018г. - 2023г., подробно разработена за първата от тях в седем екземпляра запечатани и ненадписани пликове.

Концепцията да съдържа:

- анализ и оценка на състоянието на музея, основни проблеми на функционирането му;

- тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;

- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътища за постигането им;

- мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето но музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;

- етапи на реализация на концепцията.

 

V. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Информационен център на Община Варна на адрес: бул. “Осми приморски полк” №43 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата до 03.09.2018г. включително.

 

VІ. Други условия

Конкурсната длъжност се заема за срок от пет години, съгласно чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.