Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
12 юли 2018

Обява на Дирекция АГУП, че е изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на „Аспарухов парк" -12.07.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на „Аспарухов парк", Община Варна.
Планът е изложен в Дирекция „Устройство на територията" - Район „Аспарухово" - Община Варна.
На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез Дирекция „Устройство на територията" - Район „Аспарухово" - Община Варна.

 

Публикувано в Държавен вестник - Неофициален раздел - т.62 - брой. 54/29.06.2018Г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.