Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
11 юли 2018

Съобщения на дирекция ''ОСИСД'', че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване право на собственост -11.07.2018 г.

  Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Живко Донков Жечев и всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№АУ065279ВН/04.07.2018 г. на община Варна от Валентина Донкова Пенчева, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване право на собственост за:

-            ½ ид.част от СОС с идентификатор №10135.1507.766.1.2 с площ 120 кв.м., три избени помещения с площ 65 кв.м., две тавански стаи и 1/3 ид.част от поземлен имот с идентификатор №10135.1507.766, целия с площ 169 кв.м., находящ се в гр.Варна, район „Одесос“, ул.“Княз Дондуков“ №20     

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.