Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
10 юли 2018

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че са изработени и приети проекти за план на новообразувани имоти на зони по §4 ЗСПЗЗ за: местност „Боровец-север” , местност „Ваялар, местност „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, местност „Сотира“ -10.07.2018 г.

     „Община Варна на основание чл. 28б, ал. 4  ППЗСПЗЗ съобщава , че с протоколи № 107 от 29.05.2018г. и № 108 от 5.06.2018г. на комисията по чл.28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със заповед № РД-17-7706-215 от 19.06.2017 г. на областния управител на област с административен център Варна, са изработени и приети проекти за план на новообразувани имоти в случаите по §4к, ал.6 ПЗР ЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни решения) на зони по §4 ЗСПЗЗ за: местност „Боровец-север” – землище кв. Галата, гр.Варна, община Варна, като част от имотите по този план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на селищно образувание по §4, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, относно поземлени имоти:  № 630, 1033, 3134, 3318 и 3371, КР 5401; местност „Ваялар” – селищно образувание, землище гр. Варна, относно поземлен имот: № 758, КР 523; местност „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” – селищно образувание, землище кв. Виница, гр. Варна, община Варна, относно поземлен имот: № 1236, КР 517; местност „Сотира“ – селищно образувание, землище гр. Варна, относно поземлени имоти:  № 42, 43, 1024 и 9506, КР 508.

        Проектите за изменение са предоставени за разглеждане в Община Варна, ет. 12, стая 1205, отдел „Земеделие“, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до кмета на общината.“

         Обявата е публикувана в Д.В., бр. 57  от 10.07.2018г.

 

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.