Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка по по плана на на с.о. „Прибой” - 03.07.2018 г.

                                               О Б Я В Л Е Н И Е

 

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Дафина Ст. Михалева: Милчо Михалев – гр. Бургас, Денка Михалева – гр. Бургас, Дафинка Михалева – гр. Бургас, Иван Михалев – гр. Бургас;

 н-ци на Манчо Ив. Манов: н-ци Иван Иванов – б.ж. гр. Варна, н-ци Божанка Димитрова – б.ж. гр. Варна, Георги Иванов – гр. Варна, Ангелина Караиванова – гр. Варна, н-ци Васил Младенов – б.ж. гр. Варна, Марийка  Чобанова – гр. Варна, н-ци Мери Георгиева – б.ж. гр. Варна, Йорданка Димитрова - гр. Варна, Ангел Димитров – гр. Варна, Живко Димитров – гр. Варна, Зорка Вълчева – гр. Варна, Светлана Вълчева – гр. Варна, н-ци Милка Бошнакова – б.ж. гр. Варна; Иванка Статева – гр. Варна; Величка Иванова – неизвестен адрес; н-ци Атанас Тодоров – неизвестни с неизвестен адрес и на всички заинтересовани лица, че: 

      По заявление вх. № АУ 062729 ВН /27.06.2018г. на Община Варна от Иван Статев, чрез Весела Статева, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. № 10135.5549.1282 ≡ 549.1282 ( по ПНИ на с.о. „Прибой”) ≡  ч.1302, ч.1303 и ч.1338 ( стари имотни граници по ПКП към ПНИ на с.о. „Прибой” ) ≡ 1282, ч.1279 и ч.1283 (по КП на м. „Прибой” – 1998г.) по КККР на гр. Варна, одобрена със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК – София, изменена със Заповед № 18-1013/13.02.2017г. на Началника на СГКК – Варна, съгласно скица № 15-383678/13.06.2018г..

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.