Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщениe на дирекция "ОСИСД", че са изработени и приети проекти за план на новообразувани имоти за местност „Акчелар”, местност „Боровец-север”, местност „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, местност „Соук Солар“/„Сълзица”/ - 27.06.2018 г.

„Община Варна на основание чл. 28б, ал. 4  ППЗСПЗЗ съобщава , че с протоколи № 102 от 24.04.2018г., № 103 от 3.05.2018г., № 104 от 8.05.2018г. и  № 105 от 14.05.2018г. на комисията по чл.28б, ал. 2  ППЗСПЗЗ, назначена със заповед № РД-17-7706-215 от 19.06.2017 г. на областния управител на област с административен център Варна, са изработени и приети проекти за план на новообразувани имоти в случаите по §4к, ал.6 ПЗР ЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни решения) на зони по §4 ЗСПЗЗ за:  местност „Акчелар” – селищно образувание, землище гр. Варна, относно поземлени имоти: № 410, 806, КР 522; местност „Боровец-север” – землище кв. Галата, гр.Варна, община Варна, като част от имотите по този план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на селищно образувание по §4, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, относно поземлени имоти:  № 1439, 1909 и 4069, КР 5401;  местност „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” – селищно образувание, землище кв. Виница, гр. Варна, община Варна, относно поземлени имоти: № 511, 567 и 4220, КР 516; 830, 883, 890, 939, 1936, 2866, 4068, 9600, 9617,КР 517; местност „Орехчето” – землище с. Звездица, община Варна, като част от имотите по този план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на селищно образувание по §4, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, относно поземлен имот:  № 264, КР 502; местност „Соук Солар“/„Сълзица”/ – селищно образувание, землище гр. Варна, относно поземлени имоти:  № 757, 764 и 1017, КР 505. Проектите за изменение са предоставени за разглеждане в Община Варна, ет. 12, стая 1205, отдел „Земеделие“, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до кмета на общината.“

    Обявата е публикувана в Д.В., бр. 53  от 26.06.2018г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.