Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
15 юни 2018

Община Варна набира кандидати за длъжност Главен експерт „Контрол прокопаване, експлоатация и зимно поддържане на уличната мрежа” към дирекция „ИИБ“, отдел „Общинска инфраструктура“ при Община Варна - 15.06.2018 г.

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Главен експерт „Контрол прокопаване, експлоатация и зимно поддържане на уличната мрежа” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, отдел „Общинска инфраструктура“ при Община Варна. 

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област – Техническа, сигурност и отбрана;

1.3.Две години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Допълнителни изисквания - добра компютърна грамотност. 

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж. 

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 02.07.2018 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Изучава, анализира, разработва и предлага експертни оценки, анализи и решения по проблемите на пътната мрежа на територията на Община Варна.

Води статистика за извършваните регламентирани прокопавания на територията на Община Варна. Следи за качественото възстановяване на нарушените пътни настилки.

Проверява реалното състояние и обобщава информацията за уличната мрежа на територията на Община Варна.

Следи и проверява състоянието на пътната настилка при зимни условия. Поддържа постоянна връзка с фирмите по снегопочистването.

Проверява работата на фирмите ангажирани със зимното поддържане на пътищата и протоколира реално вложените материали, изпълнени курсове и качеството на свършената работа.

Разглежда жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, извършва огледи и се произнася по тях съгласно действащата нормативна уредба и предоставената му компетентност.

Участва в работни групи по подготовка на проектни предложения, с които Община Варна да кандидатства за финансиране на инвестиционни проекти по оперативни програми. 

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 900 лева.

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-303

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.