Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция ''ОСИСД'', че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за гр.Варна, ул.“Михаил Колони“ №23, ет.3 - 17.04.2018 г.

 Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Ваня Ксенофонова Петрова, Татяна Александрова Димитрова, Галина Александрова Димитрова, Десислава Александрова Димитрова и всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№АУ030237ВН/28.03.2018 г. на община Варна от Всеволод Ксенофонов Енчев и Нели Танчева Енчева, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване право на собственост за:

-            2/16 ид.части от апартамент с идентификатор по КК и КР на гр.Варна №10135.1507.477.1.6 с площ 94,17 кв.м., изба с площ 9,45 кв.м., таванско помещение с площ 20,96 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.“Михаил Колони“ №23, ет.3.    

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.