Търсене
27 февруари 2018

Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Варна по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и образец на фиш за проектна идея

Изтегли документи

Помощ?