Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
13 февруари 2018

Съобщения на дирекция ''ОСИСД'', че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка - 13.02.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Относно: вх. № АУ 011468 ВН/31.01.2018г.

 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна съобщава  НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Стоян Страхилов Тодоров чрез адв. Галина Арменчева Цанкова - искане рег. № АУ 011468 ВН/31.01.2018г., относно поземлен имот с идентификатор 10135.3505.512 и 10135.3505.512.1 по КККР на гр. Варна район „Младост“ с.о. „Сълзица, одобрена със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК.

Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката в община Варна, отдел „Земеделие”, етаж 13, стая 1309 и да изразят становище по същата. 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Относно: вх. № АУ 011469 ВН/31.01.2018г. 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна съобщава  НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Ангел Спириев Соколов чрез адв. Галина Арменчева Цанкова - искане рег. № АУ 011469 ВН/31.01.2018г., относно поземлен имот с идентификатор 10135.3505.522 и 10135.3505.522.1 по КККР на гр. Варна район „Младост“ с.о. „Сълзица, одобрена със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК.

Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката в община Варна, отдел „Земеделие”, етаж 13, стая 1309 и да изразят становище по същата. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.