Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщение за начална пресконференция по Проект BG16RFOP001-3.002-0031 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр.Варна“ - 05.02.2018 г.

На 06.02.2018 г. от 14.00 часа в Община Варна , бул. „Осми Приморски полк” № 43, ет. 2, Зала „Варна“ ще се проведе начална пресконференция по Проект BG16RFOP001-3.002-0031 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика   „Д-р Иван Богоров“ гр.Варна“, финансиран по Административен договор за предоставяне на БФП № от ИСУН - BG16RFOP001-3.002-0031-C01 и рег. №РД-02-37-302/16.12.2016 г. по процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.