Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
12 януари 2018

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение на наследниците на Марин Жечев на НПИ №3579, кр 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна - 12.01.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Генка Кръстева, Галина Денева, Искра Георгиева, Миленка Жечева, Росица Маринова, Жеко Жеков, Димитър Неделчев, Минко Иванов, Пенка Недялкова, Иван Маринов, Диана Атанасова и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ 117904ВН/22.12.17г. от Галина Кръстева Денева за издаване протокол за въвод във владение на наследниците на Марин Жечев на НПИ №3579, кр 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със Заповед №РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област Варна, изменен със заповед №18-5343/04.07.2016г. на Началника на СГКК- гр. Варна на 19.01.2018г. от 10,30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.