Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
10 януари 2018

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка на офис с идентификатор № 10135.2562.65.2.2, находящи се в ж.к.“Чайка“ №98 -10.01.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Димитър Иванов Ненчовски, Стефанка Петкова Димова, Владислав Веселинов Димитров, Добромир Методиев Рангелов, Боряна Христова Христов, „ГАЛЕОН“ ООД и всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№АУ104379ВН/14.11.2017 г. на община Варна от Славчо Петков Иванов, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка на:

         - офис с идентификатор № 10135.2562.65.2.2 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин шестдесет и две. шестдесет и пет. две. две) с площ 49,48 кв.м. в сграда с идентификатор №10135.2562.65.2,

         - офис с идентификатор № 10135.2562.65.1.2 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин шестдесет и две. шестдесет и пет. едно. две) и площ 50,27 кв.м. в сграда с идентификатор №10135.2562.65.1, по одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, кадастрална карта и кадастрален регистър на гр.Варна, находящи се в ж.к.“Чайка“ №98.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.