Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка - 05.01.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, обнародван, обнародван в Д.В бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г., Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, отдел “ОС” при Община Варна обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка:

Уведомяват се: Станимир Тодоров Чернев, Еленка Илиева Филипова, Явор Тодоров Станев и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Антоанета Данчева Фенерджиян със заявление рег. № АУ108545ВН/11.12.2017 г. за 1/3 ид. част от ПИ 135.1507.760, целият с площ 216 кв.м. по одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК КК и КР на район „Одесос“. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.