Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на община Варна, че са изработени и приети проекти за план на новообразувани имоти в случаите по §4к, ал.6 ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни решения) на зони по §4 ЗСПЗЗ - 05.01.2018 г.

          „Община Варна на основание чл. 28б, ал. 4  ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 89 от 8.08.2017г., №90 от 19.09.2017г., № 91 от 26.09.2017г., № 92 от 03.10.2017г., № 93 от 10.10.2017г., № 94 от 24.10.2017г., № 96 от 31.10.2017г. и № 97 от 8.11.2017г. на комисията по чл.28б, ал. 2  ППЗСПЗЗ, назначена със заповед № РД-17-7706-215 от 19.06.2017 г. на областния управител на област с административен център Варна, са изработени и приети проекти за план на новообразувани имоти в случаите по §4к, ал.6 ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни решения) на зони по §4 ЗСПЗЗ за: местност „Прибой” – селищно образувание, землище кв. Галата, гр. Варна, относно поземлен имот: № 1690, КР 549; местност „Прибой” – зона за отдих, землище кв. Галата, гр. Варна, относно поземлен имот: № 588, КР 405; местност „Акчелар” – селищно образувание, землище гр. Варна, относно поземлени имоти: № 56, 525, 526, 745, КР 522; местност „Ален мак” – селищно образувание, землище кв. Виница, гр. Варна, относно поземлени имоти:  № 579, 580, 581, 582, 796, 797,  9636, КР 515; местност „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” – селищно образувание, землище кв. Виница, гр. Варна, община Варна, относно поземлени имоти: № 113, 419, 995, 996, 997, 4237, 9566 в КР 516 и 749, 750, 752, 753, 754, 1291, 1346, 1347, 1348, 1385, 1577, 1922, 1923, 1924,2702, 2703, 2704, 2705, 4372, 4557, 5073, 9591, 9660, 9661, 9916, КР 517; местност „Сотира” – селищно образувание, землище кв. Виница, гр. Варна, относно поземлени имоти:  № 278, 322, 975, КР 508; местност „Траката” – селищно образувание, землище кв. Виница, гр. Варна, относно поземлени имоти:  № 348, 1875, 1876, 1877, 5042, 6904, 9555, КР 520; местност „Балъм дере” – селищно образувание, землище кв. Владиславово, гр. Варна, относно поземлен имот: № 274, КР 503. Проектите за изменение са предоставени за разглеждане в Община Варна, ет. 12, стая 1205, отдел „Земеделие“, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до кмета на общината.“

       Обявата е публикувана в Д.В., бр. 100  от  15.12.2017г. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.