Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка на имоти находящи се в гр.Варна, ул.“Кирил Пейчинович“ №5 - 03.01.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Янко Георгиев Попов и всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№АУ105347ВН/16.11.2017 г. на община Варна от Гълъбинка Дичева Кръстева, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка на:

         1. Гараж №1 (едно) с площ 18,07 кв.м., находящ се на партер, както и 2,2896 % ид.ч., равняващи се на 6,18 кв.м. от общите части на сградата и правото на строеж върху дворното място,

         2. Гараж №2 (две) с площ 19,73 кв.м., находящ се на партер, както и 2,4999 % ид.ч., равняващи се на 6,75 кв.м. от общите части на сградата и правото на строеж върху дворното място,

         3. Паркомясто №1 (едно) пред гаражи №1 и №2 с площ 10,50 кв.м., както и 17,1568% ид.части, равняващи се на 15,39 кв.м. от общите части на сградата и правото на строеж върху дворното място, както и 30/152 кв.м. ид.части от дворното място, представляващо УПИ №ХІІІ-67, кв.123, по плана на 29 м.р. цялото с площ 304 кв.м., с административен адрес - гр.Варна, ул.“Кирил Пейчинович“ №5.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.