Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка по КККР на гр. Варна, Район „Вл. Варненчик“ - 03.01.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци Елена Трифонова Казакова: неизвестни с неизвестен адрес и на всички заинтересовани лица, че: 

         По заявление вх. № АУ 099372 ВН /27.10.2017г. на Община Варна от Мартин Любенов, чрез пълном. адв. Галина Цанкова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. № 10135.4508.122 с обща площ 1512 кв.м. ≡ ч. имот без номер (по КП на ЗПЗ 1985г.) ≡ 6041 ( по КП „Крайбрежието“ 1956г.)  по КККР на гр. Варна, Район „Вл. Варненчик“, одобрени със Заповед № РД-18-30/19.06.2007г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.