Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка на имоти находящи се в гр.Варна, ул.“Чонгора“№12а - 03.01.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Румен Кръстев Йорданов, Камен Кръстев Йорданов, Мехмед Рииза Мехмед, Берна Риза Исмаил, Красимир Кръстев Йорданов и всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№АУ102958ВН/09.11.2017 г. на община Варна от Кръстю Йорданов Тодоров, чрез пълномощник адв.Найден Костадинов Иванов от ВАК, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка на имот - дворно място с площ 314 кв.м., а по КК и КР, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК поземлен имот с идентификатор №10135.5504.303 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и четири. триста и три) целия с площ 354 кв.м., както и изградените в имота - сграда с идентификатор №10135.5504.303.1 със застроена  площ 61 кв.м., сграда с идентификатор №10135.5504.303.2 със застроена площ 48 кв.м. и сграда с идентификатор №10135.5504.303.3 със застроена площ 10 кв.м.,  находящи се в гр.Варна, ул.“Чонгора“№12а.


***

ВВъв връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Румен Кръстев Йорданов, Камен Кръстев Йорданов, Мехмед Рииза Мехмед, Берна Риза Исмаил, Красимир Кръстев Йорданов и всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№АУ102964ВН/09.11.2017 г. на община Варна от Кръстю Йорданов Тодоров, чрез пълномощник адв.Найден Костадинов Иванов от ВАК, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка на поземлен имот с идентификатор № №10135.5504.301 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и четири. триста и едно) по КК и КР, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК целия с площ 170 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.“Чонгора“ №12а.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.