Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка - 02.01.2018 г.

                                            О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци Анка Параджиева: неизвестни с неизвестен адрес; н-ци на Марин  Михаилов: неизвестни с неизвестен адрес и на всички заинтересовани лица, че: 

         По заявление вх. № АУ 112085 ВН /06.12.2017г. на Община Варна от Маргарита Донева, лично и като пълномощник на Миглена Донева и Росица Стойкова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за 225 кв.м. ид. части от ПИ № 10135.2552.2024 по КККР на гр. Варна, Район „Приморски”, ж.к. „Изгрев-1“, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК – София изменени със Заповед № КД-14-03-2180/21.08.2013г. на Началника на СГКК – Варна.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.