Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за изменение на ПНИ на м. „Сотира“ – селищно образувание, КР 508, землище гр. Варна, община Варна - 08.11.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

  

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна съобщава  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че е започнало  административно производство за изменение на ПНИ на м. „Сотира“ – селищно образувание, КР 508, землище гр. Варна, община Варна.

Производството е по инициатива на Димитър Георгиев Костов за наследници на Алекси Николов Милев, относно изменение на ПНИ на ПНИ на м. „Сотира“ КР 508, землище гр. Варна, община Варна в частта на ПИ 4 – стар по ПКП и № 2 по ПНИ, където в регистъра на имоти собствеността е записана на неидентифициран собственик.

Производството ще завърши с издаване на заповед за изменение от Началника на СГКК гр. Варна.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката в община Варна, отдел „Земеделие”, етаж 13, стая 1309 и да изразят становище по същата. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.