Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД",че е започнало административно производство относно НПИ № 225, к.р. 503 по ПНИ на С.О. „Летището“, землище с.Звездица, общ.Варна - 07.09.2017 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция „ОСИСД“, при Община Варна обявява на: н-ци на Тома Томов, н-ци на Янка Стайкова и всички заинтересовани лица, че по заявление рег. № АУ 076397ВН/ 22.08.2017 г. от Иван Христов, е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 по ПЗР на ЗСПЗЗ, относно НПИ № 225, к.р. 503 по ПНИ на С.О. „Летището“, землище с.Звездица, общ.Варна, одобрен със Заповед № РД-1-7706-38/ 02.02.2004 г. на Областен управител на област с административен център гр.Варна.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.