Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД",че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка - 10.08.2017 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Йовчо Михайлов Йовчев: Евгения Божидарова Иванова – гр. Варна, н-ци на Яни Георгиев Янев – Бонка Димитрова Янева и на всички заинтересовани лица, че:             

       По заявление вх. № АУ 060852 ВН/11.07.2017г. на Община Варна от Лиляна Кавинато, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за имот, представляващ ¼ ид. части от ПИ № 10135.5403.61 по КККР на гр. Варна, Район „Аспарухово“, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.