Търсене
Начало » Обяви » Търгове
02 август 2017

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се община Варна, с. Тополи, представляващ ПИ 72709.501.928 - 02.08.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

  

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се община Варна, с. Тополи, представляващ ПИ 72709.501.928 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и едно. деветстотин двадесет и осем), с площ от 685 (шестстотин осемдесет и пет) кв.м., предмет на Акт за общинска собственост № 8668/08.10.2015г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.