Търсене
Начало » Дирекции и дейности

Архитектура,градоустройство и устройствено планиране

Официален сайт на дирекция "Архитектура,градоустройство и устройствено планиране" и дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване"

ПУП - ПРЗ ЗА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ И ОСОВИ ТОЧКИ - ЧАСТ ОТ РАЗШИРЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ "ГРОБИЩЕН ПАРК - ТОПОЛИ", м. „Бостан Тарла“, з-ще с. Тополи, общ. Варна - общински имоти 

ПУП - ПРЗ ЗА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ И ОСОВИ ТОЧКИ - ЧАСТ ОТ РАЗШИРЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ "ГРОБИЩЕН ПАРК - ТОПОЛИ", м. „Бостан Тарла“, з-ще с. Тополи, общ. Варна - частни имоти 

Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Оптична кабелна линия 0719-071/ТШ2-075“ – 2, участък „075-075-1“ в землището на с. Каменар, Община Варна

ПУП – ПРЗ за УПИ ІV-1016 „за обществено обслужване и воден център”, кв. 1, гр. Варна, представляващ изменение на ПУП-ПРЗ на Приморска зона - Варна, част от Крайбрежна зона – Съставна зона 6, гр. Варна

ПУП – ПРЗ за част от кв. 1 и част от кв. 3 и ПУП – ПР за част от кв. 1 и улична регулация от о.т. 69 до о.т. 74, представляващ изменение на ПУП-ПРЗ на Приморска зона-Варна, част от Крайбрежна зона – Съставна зона 6, гр. Варна

Одобрен проект за ПУП - ПРЗ за за кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 7 и кв. 8, част от устройствена зона ЖМ (м. Дели Сава и м. Саръ Баир), гр. Варна, одобрен с решение на Общински съвет - Варна №242-8 от 20 април 2016 г., обнародвано в бр. 41 на Държавен вестник от 31 май 2016 г.

Одобрен проект за ПУП - ПРЗ за УПИ IV-19, УПИ V-24, УПИ VI-7, УПИ VII-25, УПИ Х-26, УПИ LX-20 и УПИ LXII-26 „за инж. инфр.", кв. 207 и улична регулация от о.т. 1590 до о.т. 1593 през о.т. 1613 и о.т. 1614, м. „Коджа тепе", гр. Варна, одобрен с решение на Общински съвет - Варна №241-8 от 20 април 2016 г., обнародвано в бр. 41 на Държавен вестник от 31 май 2016 г.

Одобрен проект за ПУП-ПП-ПР - обект за интервенция „Възстановяване водопроводимостта на западен охранителен канал на територията на район „Аспарухово", обявен в ДВ. бр. 38/20.05.2016г. и Решение № 237-8 по Протокол № 7 от 20.04.2016г. на Общински съвет

Одобрен проект за ПУП-ПП-ПР - обект за интервенция „Възстановяване водопроводи мостта на източен охранителен канал на територията на район „Аспарухово", обявен в ДВ. бр. 38/20.05.2016Г.и Решение № 239-8 по Протокол № 7 от 20.04.2016г. на Общински съвет

Проект за подробен устройствен план - фаза окончателен проект за обект "ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ЮЖЕН ПОТОК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ" - изтегли документи

Проект № BG161PO001-1.4.07-0012 "Подкрепа за разработване на ИПГВР" - изтегли документи:

Писмо на Министерството на Регионалното развитие от 17.12.2013 г.

Окончателен доклад ИПВГР - Варна, 10.12.2013 г.

Решение на Общински съвет - Варна № 1296-3/ Протокол № 27/13.01.2014 г.

Междинен резултат 4 и 5