Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

На 13.06.2017 г. в Община Варна ще се проведе информационна работна среща по Проект №BG16RFOP001-1.002-0001 „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ - 12.06.2017 г.

На 13.06.2017 г. от 14.00 часа в Община Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43, ет.2, Стая на общинския съветник ще се проведе информационна работна среща по Проект BG16RFOP001-1.002-0001 Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:№ от ИСУН - BG16RFOP001-1.002-0001-С01, №РД-02-37-305/19.12.2016 г., процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Участници в срещата ще бъдат Екипа за управление на проекта и представители на образователните институции, които са включени като обекти в проекта.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.