Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
15 май 2017

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за имоти по КККР на гр. Варна, район „Приморски”, гр.Варна - 15.05.2017 г.

                                                О Б Я В Л Е Н И Е

         Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Ангелина Недкова - гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че:             

       По заявление вх. № АУ 037190 ВН/28.04.2017г. на Община Варна от Васил Василев, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за имот, представляващ ПИ № 10135.2035.25 по КККР на гр. Варна, район „Приморски”, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София.

                                                О Б Я В Л Е Н И Е

         Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Ангелина Недкова - гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че:            

      По заявление вх. № АУ 037180 ВН/28.04.2017г. на Община Варна от Васил Василев, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за имот, представляващ ПИ № 10135.2036.61 по КККР на гр. Варна, район „Приморски”, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.