Търсене
07 април 2017

Обява за провеждане на Международен конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата" -2017 - Общински етап - Актуализиран вариант

О Б Щ И Н А   В А Р Н А

 Дирекция „Образование и младежки дейности”

 

 О Б Щ И Н С К И   Е Т А П

НА МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА:

„С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА” - 2017

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Тематичен обхват:

Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с основни познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, първа долекарска помощ,дейностите на Единната спасителна система.

Възраст на участниците:

Първа група – от 7 до 10 години; 

Втора група- от 11 до 13 години;

Трета група – от 14 до 18 години.

 Категории участници:

 Първа категория – Деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищното образование.

 Втора категория – Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство.

 Трета категория – Деца и ученици от училища за деца със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение.

Формат на листа: 35/50 см. без да е паспартирана

 Техника: по избор на участника

Данни, които всеки участник изписва на гърба на листа:

 

  • име, презиме, фамилия;
  • възраст;
  • Точен адрес/ държава, град, село, община, област, пощенски код, улица, блок, номер, телефон за връзка/
  • Училище, ръководител, телефон за връзка

 

Класираните на първите три места във всяка възрастова група и категория рисунки участват в областния етап на конкурса.

Краен срок за представяне на рисунките за общинския етап – 25.04.2017 г. в Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности“, етаж 11,  стая 1104.