Търсене

Удължава се срокът на процедурата по набиране на проектни предложения от детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие по Програма на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2017 година…

Удължава се срокът на процедурата по набиране на проектни предложения от детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие по Програма на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2017 година.

I. Цел:

Основната цел на Програмата е да се осигури максимален обхват на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици и включването им в пълноценен образователен процес.

II. Тематични области:

Съгласно Раздел I на Програма на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2017 година

III. Краен срок за подаване на проектни предложения:

03 април 2017 година (в деловодството на Община Варна)  

IV. Изисквания при кандидатстване:

1. Проектните предложения трябва да съответстват на целите и целевите групи, включени в Програмата за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение.

2. Кандидатите могат да представят не повече от едно проектно предложение, в което могат да участват индивидуално или в партньорство.

3. Срокът за изпълнение на проектите е 18 април – 27 октомври 2017 година. Не се финансират дейности, реализирани преди одобряването на проектното предложение и извън срока на изпълнението на проекта.

4. Допустимост на разходите:

 4.1.  Максимален бюджет на проектното предложение – 3 000 лева;

 4.2В бюджета на проектното предложение могат да бъдат включвани разходи:

   4.2.1. за управление на проекта – до 10% от стойността на проектното предложение;

   4.2.2. за техническо оборудване –  до 30% от стойността на проектното предложение (компютърна техника и друго оборудване, необходимо за обезпечаване на дейностите, свързани с образователния процес).  

5.  При наличие на партньорство се прилагат следните съпътстващи документи:

 5.1. Декларация за партньорство с поети конкретни ангажименти по проекта;

 5.2. Препоръки за партньора от институции и организации, гарантиращи осъществяването на проекта.

6. Формулярът за кандидатстване и приложенията към него се подават в обявените от дирекцията срокове, в деловодството на Община Варна, класирани в папка с придружително писмо до директора на дирекция ОМД, съдържащо:

  • наименование на кандидата;
  • програма, по която се кандидатства;
  • наименование на проекта;
  • опис на всички приложени документи по реда на тяхното класиране.

7. Проектни предложения, постъпили след регламентирания от дирекция ОМД срок, не подлежат на разглеждане.