Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
21 март 2017

Община Варна набира кандидати за длъжност СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“, ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“ при Община Варна - 21.03.2017 г.

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

 ЗА ДЛЪЖНОСТ  

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“, ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“ ПРИ ОБЩИНА ВАРНА

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

         1.1.Степен на завършено образование – Висше, Бакалавър

         1.2.Професионална област – Стопанска или друго

         1.3.Една година професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез интервю.

3.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

         3.1. Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

         3.2. Автобиография

         3.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

         3.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 04.04.2017 г. на адрес:

гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

5.Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто.

6.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

         6.1.Основна цел на длъжността:

Осигуряване на:

                  6.1.1.Ефективно, целесъобразно и законосъобразно извършване на касовите и банковите операции;

                  6.1.2.Счетоводно отчитане на приходи и разходи, ДМА, КМА, пасиви и други счетоводни обекти при спазване на “Счетоводната политика” и “Системите за финансово управление и контрол” на Община;

                  6.1.3.Подпомага директора на дирекция ФСД и началника на отдел „Счетоводство” в осъществяването на цялостната финансово-счетоводна политика на Община Варна.

 

         6.2.Области на дейност: Финансово-счетоводната политика на Община Варна.

 

7. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 800 лева.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-303

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.