Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
28 февруари 2017

Община Варна обявява конкурс за длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "Издирване, актуване и деактуване на общинска собственост“ в отдел „Общинска собственост“ - 28.02.2017 г.

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "Издирване, актуване и деактуване на общинска собственост“

в отдел „Общинска собственост“

към дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

         1.1. Степен на завършено образование – бакалавър;

         1.2. Професионална област –  стопанска, техническа.

         1.3. Ранг - IV младши или 2 години професионален опит.

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

         3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

         3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

         3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

        3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 10.03.2017 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми Приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.404, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Варна и на електронната й страницата.

 6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Варна, както и на електронната й страница.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Издирва, проучва и окомплектова документите, доказващи собствеността на Общината Варна. Извършва огледи, измервания и уточняване на границите на имотите, които ще бъдат актувани. Подготвя становища, доклади и предлага решения по предоставените за проучване и актуване материали. Проучва и изготвя искания до МРРБ за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Варна на имоти - публична и частна държавна собственост. Изготвя преписки по придобиване права на управление в полза на Община Варна върху недвижими имоти и вещи – държавна собственост. Инициира процедури по изработка или промяна на ПУП за имотите общинска собственост и следи за тяхното изпълнение. Инициира процедури за промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри за имоти – общинска собственост чрез СГКК - Варна  

8. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 600 лв.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 263

Лице за контакт: Ирина Нинова

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.