Търсене

Заповед на Кмета на община Варна № 3615/30.09.2016 г. и Актуализирани вътрешни правила за организация и управление на бюджетния процес с описание на дейностите и процесите, отговорните длъжностни лица и звена