Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Община Варна набира кандидати за длъжност Главен експерт “Системен администратор” към дирекция „Информационно и административно обслужване“, отдел „Информационни и комуникационни технологии“ при Община Варна - 31.01.2017 г.

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

 За длъжност  Главен експерт “Системен администратор” към дирекция „Информационно и административно обслужване“, отдел „Информационни и комуникационни технологии“ при Община Варна. 

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Висше, бакалавър;

1.2.Професионална област – Информационни технологии, Информатика, Електронна техника, Математика, друго;

1.3.Две години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Допълнителни изисквания - добра компютърна грамотност.

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж. 

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 17.30 часа на 14.02.2017 г. на адрес : гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Поддържа и оптимизира информационната система на общинската администрация.

Поддържа и внедрява приложен и системен софтуер за нуждите на Община Варна. Изучава, анализира и предлага експертни оценки и решения по проблемите на усъвършенстването на системния и приложен софтуер поддържан в Община Варна. Осъществява контрол по обмена на информация и комуникацията в локалната мрежа.

Поддържа и оптимизира информационната система на Общинската администрация. Предлага новости, свързани със съвременните тенденции на информационните системи, мерки за усъвършенстване и подобряване на работата и сигурността на информацията.

Оказва методическа помощ на системните администратори от районните администрации.

Участва в разработването, съгласуването и актуализирането на методическата и нормативна база, касаеща дейността на отдела. Оказва методическа помощ и дава указания по правилното изпълзване на информационните ресурси.

Обслужва заявките изпратени към „Helpdesk“ системата на община Варна. 

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 800 лева. 

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-303

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.