Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Община Варна обявява конкурс за длъжност ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТ - ВАРНА“ към Община Варна - 16.01.2017 г.

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТ - ВАРНА“

към Община Варна 

 

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Магистър

1.2.Професионална област –  Спорт, стопанска, друга

1.3.Професионален опит - 3 години

2.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: по документи и интервю.

3.Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

3.1.Заявление по образец;

3.2.Професионална автобиография;

3.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;

3.4.Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит - трудова, служебна или осигурителна книжка.

4.Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя за сведение на всеки кандидат в стая 405 в сградата на Община Варна, ет.4, дирекция „Управление на човешките ресурси и административни услуги“.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Информационен център на Община Варна на адрес: бул. “Осми приморски полк” №43 в срок до 17.30 часа на 16.02.2017г. включително.

6.Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на Община Варна, както и на електронната й страницата.

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Организация и управление дейността на предприятието, съобразно действащото законодателство, решенията на Общински съвет-Варна и заповедите на Кмета на общината и го представлява пред контролните органи. Поддръжка и ремонт на спортно-материалната база. Материално-техническо обезпечаване на общинската спортна програма, учебно-тренировъчната дейност на спортните клубове и външни прояви. Безвъзмездно предоставяне, според възможностите на спортните обекти и съоръжения за нуждите на детския, ученическия, студентския и армейския спорт. Осигуряване на оптимална заетост на спортно-материалната база с цел ефективното й управление. Организация на ползването, поддръжка и ремонт на общинските спортно-развлекателни съоръжения за свободно време.

 

Телефони за контакт: 052/820 704, 052/820 369

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.