Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
14 декември 2016

Община Варна обявява конкурс за длъжност Началник на отдел „Протокол и международно сътрудничество“ в дирекция “Канцелария на кмета” при Община Варна - 14.12.2016 г.

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

Началник на отдел „Протокол и международно сътрудничество“

в дирекция “Канцелария на кмета”

при Община Варна

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

         1.1. Степен на завършено образование – бакалавър;

         1.2. Професионална област –  хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки.

         1.3. Ранг - III младши или 4 години професионален опит.

2. Допълнително необходима квалификация: владеене на чужд език.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

 4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

         4.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

         4.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

         4.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

         4.1.3. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 27.12.2016 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми Приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.404, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

6. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Варна и на електронната й страницата.

7. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Варна, както и на електронната й страница.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Планира, организира и контролира цялостната дейност в отдела, включваща международно сътрудничество и протокол, както и поддържането на активен диалог с външни лица и организации. Ръководи организацията на официални срещи, посещение на чуждестранни делегации у нас и наши делегации в чужбина, конференции и други прояви от протоколен характер. Установява, поддържа, планира и развива сътрудничество с градовете, с които Варна е в побратимени отношения. Работи за интегриране на Община Варна в местни и международни организации и бизнес-среди. Привлича градове-партньори за разработване на проекти.

9. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 680 лв.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 263

Лице за контакт: Ирина Нинова

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.