Търсене

Практика на Община Варна

От анализираната достъпна информация и проведените срещи с представители на общинската администрация може да се констатира, че от правна гледна точка община Варна реализира ПЧП основани само на договорни отношения и няма реализирани институционализирани форми на ПЧП. 
От гледна точка на функционалната типология на ПЧП, най-популярната форма на ПЧП реализирана от общината е концесията.
Според данни от Националния концесионен регистър община Варна е сключила през последните пет години следните концесионни договори /вж. пълно описание на концесиите Приложение 2/:

Концесия за извършване на културна и търговска дейност за създаване Дом на изкуствата за задоволяване на обществени и духовни потребности в сграда – публична общинска собственост. Срок на концесията 35 години. Концесионер „БАЙОНЕТА” ЕООД. /2004 г./
Концесия за извършване на търговска дейност за задоволяване на обществени потребности в сгради публична общинска собственост – обществени тоалетни. Срок на концесията 15 год. с възможност за продължаване с още 15 години. Концесионер „ВАРНА КЛИЙН СЪРВИС” ООД. /2005 г./

Концесия за извършване на рекламна дейност и разполагане на съоръжения за продажба на печатни изделия за задоволяване на обществени потребности в обекти, разположени върху земя, публична общинска собственост – представляващи автобусни спирки на масовия обществен транспорт. Срок на концесията 15 год. с възможност за продължение за още 15 години. Концесионер „ОДЕСОС М” ООД. /2006 г./

Концесия за извършване на рекламна дейност и разполагане на съоръжения за продажба на печатни изделия за задоволяване на обществени потребности в обекти, разположени върху земя, публична общинска собственост – представляващи автобусни спирки на масовия обществен транспорт. Срок на концесията 15 год. с възможност за продължение за още 15 години. Концесионер „ДИ ПРЕС” ООД. /2006/

Концесия за извършване на рекламна дейност и разполагане на съоръжения за продажба на печатни изделия за задоволяване на обществени потребности в обекти, разположени върху земя, публична общинска собственост – представляващи автобусни спирки на масовия обществен транспорт. Срок на концесията 15 год. с възможност за продължение за още 15 години. Концесионер „ВАКОМ” ЕООД. /2006/

Концесия за извършване на рекламна дейност и разполагане на съоръжения за продажба на печатни изделия за задоволяване на обществени потребности в обекти, разположени върху земя, публична общинска собственост – представляващи автобусни спирки на масовия обществен транспорт. Срок на концесията 15 год. с възможност за продължение за още 15 години. Концесионер „ФАКТОР ПЛЮС” ЕООД. /2007/

Концесия за строителство – изграждане и експлоатация на спортен комплекс и извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности в спортен комплекс „Младост”. Срок на концесията 30 години. Концесионер „ХИМИМПОРТ”АД. /2007 г./.


В България други форми извън концесиите на основата на обекти – частна държавна или общинска собственост или собственост на публично правни организации не могат да имат за предмет изграждане или поддържане на обекти, но могат да бъдат под формата или на смесено дружество (между публичния субект и частния партньор), или на съвместно изграждане на обекта и след това съпритежаването му при съвместна експлоатация или разделянето му (с което ще се прекрати и партньорството). През последните години община Варна предприема стъпки за реализиране на такива форми, опитвайки се да преодолее правните ограничения, но да привлече ресурс от частния сектор в посока осъществяване на политика за предоставяне на повече и по-качествени социални услуги. Такива са например предприетите от община Варна дейности по изграждане и обновление/разширение на няколко детски градини в гр. Варна, като в този случай общината печели финансов ресурс за проектиране, изграждане, оборудване и въвеждане в експлоатация на социална инфраструктура, като минимизира в голяма степен финансовия риск. Въпреки, че партньорството ще бъде прекратено с осъществяване на инвестицията за инфраструктурата, тази практика може да се разглежда като ПЧП в широкия смисъл на дефиницията, а именно: като дългосрочно договорно споразумение между публичния и частния сектор, чрез което се постига най-добро съотношение между устойчив резултат и вложени средства в доставянето на публична услуга.
Извън концесионните форми на ПЧП, прилагани от община Варна, са намерени повече възможности, когато се използва публично-частно партньорство с нестопанския сектор в посока предоставяне на повече и по-качествени социални услуги. В Социалната програма на общината са заложени множество дейности, финансирани от общинския бюджет и възлагани за изпълнение от неправителствените организации. В отделни направления – социални услуги, образование, здравни дейности, превенция на наркомании, достъпна архитектурна среда, спорт, култура са обхванати над 90 дейности.
В рамките на пет години по Социалната програма изцяло с финансиране от общинския бюджет са разкрити 11 центъра за социална рехабилитация и  интеграция на хора в неравностойно положение, които предоставят комплекс от социални услуги за 740 души месечно.

 1. “Център за социална рехабилитация и интеграция” на деца със специални образователни потребности с капацитет 45 места.
 2.  “Център за социална рехабилитация и интеграция” на хора с увредено зрение  с капацитет 40 места.
 3. “Център за социална рехабилитация и интеграция” на хора с увреден слух с капацитет 130 места.
 4.  “Център за социална рехабилитация и интеграция” на възрастни жени с капацитет 25 места.
 5.  “Център за социална рехабилитация и интеграция” на хора в неравностойно положение с капацитет 100 места.
 6.  “Общодостъпен център за социална подкрепа” за хора в неравностойно положение с капацитет 100 места”.
 7. “Център за бизнес подкрепа” на хора с увреждания с капацитет 110 места.
 8. “Център за изкуство и култура” за хора с увреждания с капацитет 50 места.
 9. “Център за равни възможности” на хората с увреждания с капацитет 80 места.
 10. “Ресурсен център” за хора в неравностойно положение с капацитет 30 места.
 11. “Център за трудова реализация на хора с увреждания” с капацитет 30 места.

Всички центрове предоставят услуги за деца и възрастни с увреждания, като финансирането се осъществява чрез бюджетни средства, а мениджмънта и осигуряването на човешкия ресурс за предоставянето на услугите е делегирано на неправителствени организации. Начинът, по който се изпълняват тези дейности е на конкурсен принцип, при спазване принципите на ЗОП.

 

V. ОЦЕНКА НА ДОСЕГАШНИТЕ ПРАКТИКИ

 Оценката на досегашната практика за реализиране на ПЧП от община Варна включва няколко аспекта: законосъобразност на процедурите; използвани форми и методи; нагласи на общественото мнение и служители на общинската администрация. 

Реализираните ПЧП от община Варна са осъществявани при стриктно спазване на действащото законодателство на национално ниво и в съответствие с приетите от Общинския съвет нормативни актове. Прави впечатление, че в нормативните актове на ОбС Варна са отчетени постиженията в областта на ПЧП, както на национално ниво, така и на ниво Европейски съюз. В тези актове са ясно дефинирани правомощията на ОбС и на кмета на общината, което е предпоставка за реализиране на ефективен и ефикасен контрол, гарантиране на прозрачност на процедурите и постигане на целите на ПЧП. В действащите нормативни актове са ясно дефинирани и обектите на ПЧП, формите и методите на тяхната реализация с цел гарантиране на публичния интерес и защита интереса на частния инвеститор.
По отношение прилаганите форми и методи следва да се посочи, че Община Варна ползва предимно договорни форми /концесии, възлагане на управление, възмездно инвестиране в публична инфраструктура/ и в по-малка степен – институционализирани форми. 
При прилагането на различните типове/методи на ПЧП преобладават тези, които съдържат до два основни елемента на партньорството, например: възлагане на управлението/осъществяването на дейности/услуги от публичен интерес на частно-правни субекти и/или изграждане на публична инфраструктура и въвеждането й в експлоатация. В сравнително редки случаи се включва и елементът експлоатация на изградената инфраструктура от частния партньор за определен период от време /например концесията за изграждане на спортен комплекс/. При всички реализирани ПЧП е постигнато справедливо разпределение на рисковете и ползите между партньорите, включително с предвиждането на компенсации за частния партньор. Прави впечатление, че предпочитан партньор от общината са организациите с нестопанска цел, особено в сферата на предоставяне на социални услуги. В осъществените партньорства от общината с представителите на бизнеса дейностите са ограничени до изграждането на публичната инфраструктура, като експлоатацията и предоставянето на публични услуги остава ангажимент на публичния сектор. В тази област има потенциал за търсене на форми/методи, които да стимулират интереса на бизнеса за продължаване на партньорството в дългосрочен план.
В оценката за досегашната практика на Община Варна при реализиране на ПЧП са включени оценки на общественото мнение получено чрез преглед на местния печат и дискусионни форуми, достъпни в Интернет, засягащи темата. Прави впечатление засиления обществен интерес по отношение цялостната дейност на общинската администрация и ОбС за предприеманите дейности във всички сфери на икономическия и обществен живот на територията на общината. Публикациите са предимно с информативен характер, липсват такива със скандален характер и съмнения за наличието на корупционни практики. По отношение на реализираните ПЧП с по-голяма популярност се ползват онези, които са насочени към изграждане на публична инфраструктура /детски градини и пътища/. По отношение на реализираните ПЧП чрез концесия има известна резервираност в мненията на гражданите, които не са провокирани от конкретни процедурни нарушения, а са по-скоро резултат от общоприетата нагласа за наличието на задкулисни действия. Като цяло общественото мнение подкрепя усилията на общината за осигуряване на алтернативни източници на финансиране и подобряване качеството на публичните услуги. Този обществен климат е предпоставка за разширяване обхвата на ПЧП и разнообразяване на прилаганите форми и методи на ПЧП.
От проведените интервюта със служители от общинската администрация се констатира наличието на много добро познаване на рисковете, пречките и ползите от реализиране на ПЧП и желанието да се търсят още форми на ПЧП, които да привлекат достатъчно ресурс – финансов и човешки, за постигане на устойчиви във времето резултати за удовлетворяване на публични потребности.

Аналитичният доклад „Анализ на досегашната практика при осъществяване и управление на публично-частно партньорство от община Варна” е изготвен във връзка с изпълнение на Дейност 2 от проект „Общинска администрация гр. Варна – прозрачен, компетентен, динамичен и интерактивен партньор на бизнеса”, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез ОПАК по договор № А08-14-30-С/10.02.2009 г. подписан между МДААР и Община Варна.