Търсене

Международна практика

АВСТРИЯ

 • Федерален закон за разпределението на поръчките, публикуван на 31 януари 2006 г.
 • Законодателството не предвижда възможности определена обществена задача да се финансира от частно-правен субект, който да получи след изпълнението й определени права върху нея по различна процедура от предвидените в закона. Това означава, че други възможности за взаимодействие между публичния и частния сектор (публично-частни партньорства) освен обществените поръчки и концесии, както са предвидени в закона, не съществуват.
 • Защита: Към Федералното министерство на икономиката и труда се създава Федерална служба за разпределението, която разрешава споровете, възникнали в горните процедури. Освен това гражданските съдилища на Австрия имат юрисдикция да разрешават спорове, възникнали във връзка с прилагането на закона.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

 • Документ, изготвен от Правителството – „Частна финансова инициатива (ЧФИ): заздравяване на дългосрочните партньорства” (Private Finance Initiative: strengthening long-term partnerships); Документ, изготвен от Правителството – „Уеднаквяване на ЧФИ  договорите – трета версия” (Standardisation of PFI Contracts – version 3).
 • ЧФИ за момента представлява 10 – 15 % от цялостните инвестиции в сектора на публичните услуги. Най-често става дума за инвестиции в областта на инфраструктурата.

Прилага се при: Съоръжения, свързани със здравеопазването; Училища; Проекти в областта на транспорта; Отпадъци и водоснабдяване; Други сектори – напр. отбрана, затвори, развлечения, култура и т.н.
Не се прилага при: Проекти от областта на информационните технологии; Малки проекти и др.

 

ГЕРМАНИЯ

 • Закон за засилване на използването на публично-частните партньорства и за подобряване на нормативната база за публично-частни парньорства от 1 септември 2005 г.
 • Публично-частните партньорства са приложими в областта на строителството, услугите и доставките, като това обхваща и строежа и/или рехабилитацията на пътната инфраструктура, както и други проекти за развитие на инфраструктурата (изграждане на училища, болници, места за изпълнение на наказанията, обществени сгради, сгради на държавната власт).
 • Законовият принцип е да се използва откритата процедура, освен ако не е изрично предвидено друго.
 • Изпълнители са субектите на частното право, предприемачите – физически или юридически лица, или други образувания.

ГЪРЦИЯ

 • Закон за публично-частното партньорство (LAW 3389/22.09.05)
 • Обхватът на публично-частното партньорство: осъществява се срещу заплащане изцяло от публично правния субект или от крайните потребители на проекта или услугата, като частноправните субекти поемат съществена част от риска; обща сума - не повече от 200 000 000 евро (без ДДС).
 • Обединен комитет на министрите за публично-частно партньорство Joint Ministers’ Committee for Public-Private Partnerships: Комитетът формулира правителствената стратегия по отношение на построяването на инфраструктура и осигуряването на услуги с участието на частен капитал.
 • Законът позволява данъчни облекчения за финансовото участие на публично правните субекти. Ако публичният партньор участва в ПЧП с капитал, този принос се счита за субсидия и е освободен от данък добавена стойност (ДДС), подоходен данък или други задължения.

 

ИРЛАНДИЯ

 • Закон за публично-частното партньорство, Закон за транспорта, Закон за Националната агенция за финансово развитие 
 • Националната агенция за финансово развитие оценява оптималното финансиране за  публичните инвестиционни проекти (включително публично-частното партньорство); подпомага при изчисление на финансовия риск и разходите във връзка с публичните инвестиционни проекти.
 • Органите на държавна власт могат самостоятелно или с други юридически лица (включително с други органи на държавната власт) да сключват договори за публично-частно партньорство.
 • Основните характеристики: споделена отговорност, дългосрочно обвързване, оптимално разпределение на риска.

 

ИТАЛИЯ

 • Кодекс за публичните договори, отнасящи се за дейности, услуги и доставки в приложение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО, приет на 12.04.2006, номер 163  - въвежда в националното право на Италия разпоредбите на Директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО.
 • Кодексът се прилага при:
  • Публични търгове за дейности;
  • Публични търгове за доставки;
  • Публични търгове за услуги;
  • Концесии за публични дейности;
  • Концесии за услуги;
  • Рамкови договори;
 • Субекти на договора могат да бъдат както сдружения, така и индивидуални предприемачи.
 • Девет възможни процедури за възлагане.
 • Институция за наблюдение на публичните договори за дейности, услуги и доставки и Надзор върху  публичните договори за дейности, услуги и доставки.

 

ПОЛША

 • Закон за публично-частното партньорство (17 юни 2005 г.) и Закон за обществените поръчки (2004)
 • В Полша публично-частното партньорство все още е нова концепция.
 • Най-често използвана схема: изгради-експлоатирай-прехвърли

 

ФРАНЦИЯ

 • Наредба номер 2004 – 559 от 17.06.2004 относно договорите за партньорство и два кодекса
 • До 2004 година договорните отношения са под формата на публични сделки за пряка покупко-продажба на работа, доставки или услуги. Договорите за партньорство са първият механизъм, които позволява на първостепенни разпределители на бюджетни средства да практикуват публично-частно партньорство.
 • Не се ограничава възможните начини за реализация на договорите, но са конкретно пригодени за реализацията на определени проекти на административните териториални единици.
 • Субекти: Договорите за партньорство не са запазени за изпълнение от големите предприятия с държавно участие, нито за големите частни предприятия.
 • Когато стойността на проекта надхвърля 230 000 евро, обявлението трябва да бъде публикувано и в Официалния вестник на ЕС.

ЧЕХИЯ

 • Закон № 139 за концесионните договори и процедурите за разпределение на концесиите от 14 март 2006 г.; Закон за обществените договори от 14 март 2006 г.
 • Релевантни сфери на дейност са: петролната промишленост, топлофикацията, електродобивната и електроразпределителна промишленост, водното регулиране, обществения транспорт и транспортната инфраструктура, пощенските услуги, добивната промишленост, строителството на летища, военни и граждански пристанища или други терминали на въздушния, морския или речния транспорт.
 • Множество видове процедури по възлагане.
 • Сходно на България – има нормативна база за обществените поръчки и за концесиите. Министерството на финансите упражнява финансов контрол върху концесионните договори.
 • Създадена е Служба за надзор над обществените договори.

САЩ

 • Правната уредба на публично-частното партньорство е на ниво щатско законодателство, като е обособена в различни сектори, напр. транспортен.
 • Множество форми на ПЧП:
  • Проектирай-изгради-експлоатирай
  • Изгради-Притежавай-Експлоатирай
  • Закупи-изгради-експлоатирай
  • Договори за услуги
  • Експлоатация и поддръжка
  • Експлоатация, поддръжка и управление
  • Проектирай-Изгради
  • Проектирай-изгради-поддържай
  • Проектирай-изгради-експлоатирай
  • Финансово предприемачество
  • Enhanced Use Leasing (EUL)
  • Вземи на лизинг-разработи– експлоатирай
  • Вземи на лизинг-закупи
  • Продажба с обратно наемане
  • Готови за обитаване жилища (Turnkey)

 

КАНАДА

 • Закон за обществените строежи и правителствените услуги от 1996 г.; Рамкова политика за публично-частните партньорства на правителството на Квебек
 • Използват се за: инфраструктурни проекти, доставки на оборудване или предоставяне на услуги.
 • Възложители:
  • Правителството и неговите служби,
  • Училищните настоятелства,
  • Университетите,
  • Образуванията в областта на общественото здраве и социалните услуги,
  • Общинските служби за проекти, финансирани от правителството.
  • ПЧП могат де се предлагат и от Канадския съвет за ПЧП.
 • Една процедура, включваща стратегическо инвестиционно планиране
 • Канадският съвет за публично-частни партньорства е създаден през 1993 г.