Търсене

ПОЛЗИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЧП

  • Поемане на по-голяма част от рисковете по даден проект включително ценови и времеви които имат своята цена и същевременно предоставянето на по-добра услуга прави ПЧП проектите по-евтини от традиционните обществени поръчки за Община Варна и данъкоплатците. ПЧП проектите трябва да доказват по-добра стойност на вложените публични средства от традиционните обществени поръчки.
  • При нормални обстоятелства повечето от проектните рискове се прехвърлят на частния сектор, като страната която може по-добре да ги управлява. Тъй като всички рискове имат своята цена, публичния сектор има възможност да прехвърли значителни разходи към частния сектор. Този извод е особено валиден за сектор транспорт.
  •  Частният сектор ще предоставя по-добра услуга на потребителите на публични услуги, което изпълнение се гарантира чрез стриктното изпълнение на договорения наказателен режим.
  • Световната практика и оценките на проектите реализирани чрез схемите на ПЧП показват значително подобрение на качеството и състоянието на публичната инфраструктура.

ЦЕЛИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ПЧП

Основната цел при прилагането на схема за ПЧП при инвестиционен проект е да се постигне по-добра ефективност за публичния сектор когато тази алтернатива бъде сравнена с традиционна обществена поръчка. Тази концепция е известна като „стойност за парите” и означава, че инвестицията трябва да бъде реализирана при по-ниска цена за цялостния проектен живот.  
Цел на ПЧП е не само да бъде алтернатива за финансиране при наличието на бюджетни ограничения, но и да комбинира нуждата на публичния сектор от инфраструктура и опита на частния сектор да прилага иновации, бизнес дух и ефективност което да осигури „стойност за парите”.  
Световният опит показва, че ПЧП схемите осигуряват ефективност за данъкоплатците и същевременно осигуряват печалба за частния сектор. Нуждата да се генерира печалба от дейността оказва натиск върху частните компании да спазват договорените ангажименти без да надвишават разходите или да изостават с графиците за изпълнение, което е типично за много проекти реализирани чрез традиционни обществени поръчки. 
„Стойност за парите” може да бъде постигната от частния сектор когато бъде осигурено следното:

  • По-ефективни проекти с креативен и иновационен подход при решаване на технически въпроси;
  • Да не бъдат превишени инвестиционните разходи;
  • Спазване на заложените срокове;
  • Оптимизация на проектния цикъл (интегриране на проектирането, строежа, финансирането и поддръжката на даден проект).

ПУБЛИЧНОСТ

Община Варна трябва да разшири съществуващата система за публичност на политиката си за ПЧП. Целта е медиите и обществеността да подкрепят политиката за реализация на инвестиционни проекти чрез схемите за ПЧП. Тази политика трябва да бъде ясно представена заедно с мотивите за нейното прилагане и ползите които ще донесе на данъкоплатците. Прозрачността и разбирането от страна на обществеността ще доведе до успешно прилагане на схемите за ПЧП в Община Варна и останалите българските общини.