Търсене

Форми, концепции и модели

В действителност, ПЧП покрива широк диапазон от икономически дейности и се намира в постоянна еволюция. От правна гледна точка има два типа ПЧП: /1/ основани на договорни отношения /концесии, обществени поръчки, проектно финансиране/ и /2/ институционализирани /създаване на нови дружества със специална цел и смесено участие/. А от функционална гледна точка международната практика до момента идентифицира и прилага следните основни категории ПЧП /пълно описание вж. Таблица „Типология на публично-частните партньорства”/:

- управление и поддръжка; 
- проектиране/строителство/експлоатация/финансиране;  
- отдаване под наем;
- концесия.

Във всяка от изредените категории съществуват разнообразни форми на ПЧП, като повечето от тях имат сходни сфери на приложение, близки предимства и недостатъци. Това до известна степен затруднява осмислянето на целесъобразността и ползите от публично-частните партньорства. Много често местните власти целенасочено избягват прилагане на ПЧП в реализацията на своите политики за местно икономическо и инфраструктурно развитие именно, поради липса на ясно разграничими форми на ПЧП и механизми за тяхното прилагане. Безусловно, изборът на подходяща форма на ПЧП, като инструмент за подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните местни услуги, представлява резултат от предварителен обстоен анализ на настоящата ситуация, наличните активи и ресурси, и бъдещата (т.е. желаната) ситуация, така че да се осигури баланс между стойност на вложените средства и гъвкавост за двете страни (публична и частна) при изпълнението на проекта за ПЧП.

Типология на публично-частните партньорства

Тип ПЧП

Основни елементи

Приложение

Силни страни

Слаби страни

Договор за управление

Публичният сектор предоставя инфраструктура за управление и експлоатация

При налична инфраструктура в добро състояние

Частната страна може да реализира разходно – ефективно управление

Ограниченост на инвестициите от страна на частния сектор

СЕП 
(BOT) 
Строителство- Експлоатация-Прехвърляне

Публичния сектор изготвя проекта, а частния партньор изгражда необходимата инфраструктура, която в края на периода се прехвърля на публичния сектор

Проекти със значителни технологични и експлоатационни изисквания

Частната страна може да реализира разходно – ефективна експлоатация

Липсва възможност за иновативни строителни решения от страна на частния сектор

СПЕ 
(BTО) 
Строителство- Прехвърляне-Експлоатация

Разлика със СЕП – модела е тази, че публичния сектор става
собственик на инфраструкту-рата от самото начало на договора.

Проекти със значителни технологични и експлоата-ционни изисквания

Частната страна може да реализира разходно – ефективна експлоатация

Липсва възможност за иновативни строителни решения от страна на частния сектор

СПЕ 
(BOO) 
Строителство-Притежание-Експлоатация

Разликата от горния модел е, че няма задължение за прехвърляне на собствеността върху активите към публичния сектор; 
Съществува възможност публичният сектор да придобие активите, като ги изкупи по остатъчната им балансова стойност, след края на договорния период

При изграждане на инфраструк-тура, която може да бъде частно притежание

Не съществува задължение за придобиване на активите от публичния сектор

Ограничено приложение само за инфраструк-тура, която може да бъде частно притежание

ПСЕП (DBOT) 
Проектиране-Строителство-Експлоатация-Прехвърляне

Частната страна носи отговорност за проектирането, строителство, финансирането и експлоатацията на инфраструктурата; 
Собствеността върху активите се прехвърля на публичния сектор в края на договора

Проекти със значителни технологични и експлоатационни изисквания позволяващи иновативни решения

Частната страна може да реализира разходно -ефективни решения през целия жизнен цикъл на проекта

Сложна и дълга тръжна процедура, необходимо внимателно разпределяне на рисковете

Концесия 
(Concession)

Поддръжка и експлоатация на съществуващи активи

При проекти не изискващи финансова подкрепа от публичния сектор

Частния сектор изпълнява публични услуги

Сложна и дълга тръжна процедура, необходимо внимателно разпределяне на рисковете