Търсене

Правна и нормативна рамка

На ниво право на Европейския съюз не съществуват конкретни регламенти по отношение на ПЧП. Проблемите на ПЧП са третирани в различни Директиви относно публичните договори, обществените поръчки и концесиите  (например Директива 2004/18, Директива 2004/17 и други).
       В националните законодателства на някои страни – членки има специални закони за ПЧП със съответната легална дефиниция за публично-частно партньорство. Тези дефиниции могат да бъдат обобщени като дълготрайно споразумение между публичните власти и правни субекти на частния сектор, включващо споделяне на активите и на рисковете, в полза на публичния интерес.
       В българското национално законодателство не съществува специален закон за ПЧП, а отделни аспекти са регламентирани в общи и специализирани закони:

 1. Закон за концесиите;
 2. Закон за задълженията и договорите;
 3. Търговски закон;
 4. Закон за обществените поръчки;
 5. Закон за устройство на територията;
 6. Закон за общинската собственост;
 7. Закон за общинския дълг;
 8. секторно законодателство (Закон за социално подпомагане; Закон за опазване на околната среда и водите и др. под.).

 

       Липсата на специално национално законодателство в областта на ПЧП е съществена пречка за практическото приложение на разнообразни форми на ПЧП. Несъществуващият общ нормативен модел за осъществяване на ПЧП предопределя необходимостта взаимодействието между публичния и частния сектор да се извършва преди всичко на основата на обществените поръчки и концесиите. Обективната необходимост от реализиране на ПЧП наложи Министерство на финансите да разработи специални „Методически указания за ПЧП”, които поради обстоятелството, че не са нормативен акт, не са задължителни и създават условия за противоречива практика при прилагането им. 
Отсъствието на унифицирани нормативни правила за ПЧП на национално ниво създава възможност отделните общини в рамките на местното самоуправление да приемат отделни наредби, в които уреждат правила, форми на ПЧП. За общински съвет Варна, такива са:

 1. Наредба за прилагане на модели на ПЧП в инфраструктурния сектор и в процеса на управление на комплексни проекти в обществена полза на община Варна, приета с Решение на Общински съвет Варна/ 28.07.2008 г.
 2. Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии от Общинския съвет Варна, приета с Решение на ОбС Варна/ 1996 г.
 3. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прието с Решение на ОбС Варна/ 11.12.2008 г.
 4. Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни имоти, приета с Решение на ОбС Варна/ 21.05.2003 г.
 5. Наредба за управление на дейностите свързани с образуването и третирането на отпадъци на територията на община Варна, приета с Решение на ОбС Варна/22.12.2006
 6. Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации в сферата на образованието от Община Варна, приета с Решение на ОбС Варна/25.06.2008 г.
 7. Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации от община Варна, приета с Решение на ОбС Варна/19.03.2008 г.

и др.

       Съществуващите местни нормативни актове възпроизвеждат модела на националното правно регулиране на ПЧП, като няма унифицирани нормативни правила за ПЧП, а действащите многобройни актове детайлизират специфични правила за отделните сектори.