Търсене

СПИСЪК на ОДОБРЕНИ/НЕОДОБРЕНИ училища/ детски градини/ обслужващи звена, кандидатствали с проектно предложение по Програма на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2016 година