Търсене

Процедурата по набиране на проектни предложения на НПО по Програмата на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2016 година

ОБЯВА

 Стартира процедурата по набиране на проектни предложения на НПО по Програмата на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2016 година

Допустим размер на проектното предложение: за бенефициенти – НПО до 5000лв.

Препоръчителен период на дейностите:август – ноември 2016 година

Процедурата за НПО се провежда съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации по Програмата на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение(Решение 69-3 от Протокол №3/17.12.2015г.).

Краен срок за подаване на проектни предложения в деловодството на Община Варна – 22 юни 2016 година.

Подаването на проектните предложения се извършва по реда на чл.8 и чл.9 от Наредбата.